Zasady wynajmu

CRAPEX - eksperci w namiotach

Zasady wynajmu

W firmie CRAPEX oferujemy wynajem namiotów imprezowych oraz mebli eventowych i wyposażenia technicznego do organizacji imprez. Specjalizujemy się w temacie WYNAJEM NAMIOTÓW WARSZAWA, dlatego działalność prowadzimy głównie na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Na pozostałym obszarze Polski realizujemy wynajem jedynie w przypadku większych zamówień.

REGULAMIN WYNAJMU

ZASADY OGÓLNE

 1. Wynajem namiotów prowadzimy zawsze z transportem i montażem, dzięki czemu nasze namioty imprezowe pozostają w bardzo dobrym stanie, niespotykanym w innych firmach i wypożyczalniach namiotów działających na rynku.
 2. Wynajem namiotów prowadzimy wyłącznie dla celów organizacji imprez, z wyłączeniem zastosowań mogących narazić namioty na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie (np. zadaszanie grilli lub stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy).
 3. Jako wypożyczalnia namiotów usługi świadczymy na podstawie ustaleń pisemnych (korespondencja e-mail lub, przy większych zamówieniach, umowa), a nie na podstawie ustaleń ustnych, które moga podlegać interpretacji.
 4. Ubezpieczenie wynajmowanych namiotów nie jest wliczone w cenę ich wynajmu. Wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej leży po stronie klienta (najemcy).
namioty na komunię wynajem mazowieckie
OKRES WYNAJMU
 1. Standardowy wynajem namiotów imprezowych obejmuje 1 dobę, z możliwym montażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie.
 2. Każdy kolejny dzień wynajmu stanowi koszt dodatkowy, średnio wynoszący 25% wartości wynajmu jednodniowego.

CENA WYNAJMU

 1. Cena wynajmu namiotów jest uzależniona od wielkości zamówienia, adresu imprezy, dostępności miejsca montażu oraz terminu i okresu wynajmu. Zapytania zawsze wyceniamy indywidualnie  zapytaj o cenę.
 2. W przypadku montażu namiotów i wyposażenia w trudnych warunkach (np. na terenie budowy) doliczany jest koszt dodatkowego serwisu sprzątającego w wysokości min. 10% wartości wynajmu netto.

REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Rezerwacje na wynajem namiotów i wyposażenia przyjmujemy w formie pisemnej (email).
 2. Po otrzymaniu rezerwacji od klienta wystawiamy proformę, (określającą wartość zamówienia oraz termin płatności) i wysyłamy ją klienta emailem.
 3. Po sprawdzeniu proformy w zakresie zgodności z ustaleniami, klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez wpłatę 50% zadatku na konto podane w zamówieniu.
 4. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie wynajmu i kończy ważność oferty.
 5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 6. Zmiana zamówienia nie może zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości namiotów i wyposażenia oraz wartości zamówienia; zmiany w zamówieniu należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności namiotów, mebli i wyposażenia do wynajmu.
 7. Zmiana terminu realizacji zamówienia przez klienta jest uwzględniana w przypadku jej zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemożliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione.
 8. Rezygnacja z zamówienia przez klienta w części lub całości po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy (nie powoduje anulacji zamówienia) i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
 9. Płatności końcowej za wynajem klient dokonuje najpóźniej przy dowozie i montażu sprzętu (nie pobieramy kaucji za wynajmowane namioty imprezowe, meble eventowe oraz wyposażenie i sprzęt techniczny).

MONTAŻ i DEMONTAŻ

 1. Wynajem namiotów imprezowych i wyposażenia (podłoga do namiotów, parkiet taneczny, ogrzewanie, oświetlenie) obejmuje montaż oraz demontaż (na parterze – bez wnoszenia po schodach i przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu).
 2. Wynajem mebli (krzesła, stoły, fotele, sofy, leżaki, meble ogrodowe) i akcesoriów (pokrowce na krzesła, obrusy na stoły, itp.) nie obejmuje montażu i demontażu, które stanowią koszt dodatkowy ustalany przy składaniu zamówienia.
 3. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca dostawy i/lub montażu wynajętego sprzętu w ustalonym wcześniej terminie i czasie; opóźnienie rozpoczęcia montażu z powodów związanych z najemcą (KLIENT), które przekracza 15 minut od ustalonej godziny montażu, może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i anulowaniem wynajmu.
 4. Montaż wykonujemy według otrzymanych wskazówek/wytycznych. Zmiana miejsca montażu po jego wykonaniu, jako wymagająca wykonania dodatkowych prac, może być niemożliwa do wykonania i jest dodatkowo płatna.
 5. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych prac (np. wyrównania lub utwardzenia terenu, przenoszenia towarów na odległość pow. 20 metrów, itp.) stanowi dodatkowy koszt dla najemcy (ustalany przy zamówieniu) i w przypadku braku wcześniejszej informacji od klienta oraz napiętego planu montaży w danym dniu, może
  spowodować przełożenie lub anulowanie wynajmu/montażu z winy klienta (najemcy) i rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym.
 6. Montaż namiotów i wyposażenia wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników oraz innych nierówności lub przeszkód). W innym przypadku konieczne jest wykonanie wcześniejszych oględzin miejsca montażu przez pracownika CRAPEX. Montaż na terenie nierównym lub rozmiękłym jest dodatkowo płatny i jako nie zawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia.
 7. Prace dodatkowe wykonywane przez ekipę montażową, w tym np. zmiany w ustalonym wcześniej ustawieniu namiotów są dodatkowo płatne.
 8. Przy dostawie sprzętu do wynajmu i przy jego zwrocie niezbędna jest osoba reprezentująca klienta (najemcę) wskazana przy składaniu zamówienia jako upoważniona do odbioru sprzętu do wynajmu i/lub podpisania protokołu odbioru. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego może spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie jako niemożliwe do weryfikacji nie będą uwzględniane.
 10. Klient (najemca) akceptuje fakt, że montaż namiotów, sprzętu i wyposażenia może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli warunki pogodowe (np. wiatr o sile pow. 30 km/h) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu lub bezpieczne użytkowanie.
 11. Wszelkie przestoje ekipy montażowej powstałe z winy leżącej po stronie wynajmującego lub organizatora stanowią koszt dodatkowy obciążający klienta (wynajmującego). Koszt ten wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę przestoju.
 12. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 21:00 do 7:00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie przy składaniu zamówienia.
 13. Opóźnienie w przekazaniu namiotów, sprzętów i wyposażenia z wynajmu (zwrotu) skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy naliczanej za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu z wynajmu.

TRANSPORT

 1. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie z naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu.
 2. Koszt transportu na terenie Warszawy jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca transportu oraz całkowitej wielkości zamówienia.
 3. Transport poza Warszawę jest liczony za każdy przejechany kilometr (odległość razy 4 przejazdy) według stawki od 3,0 zł/km (samochód dostawczy do 3,5t).
 4. Transport wewnętrzny rozumiany jako przenoszenie lub przewożenie namiotów i mebli eventowych w obrębie miejsca dowozu (wwożenie na piętro oraz transport do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku), a w przypadku mebli ich rozstawienie i ubranie (np. w pokrowce) stanowią koszt dodatkowy ustalany indywidualnie.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym (nie wymagającym wykonywania serwisu sprzątającego dla jego demontażu).
 2. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.)
 3. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie namiotów eventowych do zadaszenia grilla lub używanie krzeseł tapicerowanych bez zadaszenia.
 4. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów i/lub wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem i ustalonym celem wynajmu sprzęt może być natychmiast zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiązanie umowy z winy klienta).
 5. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz mebli i sprzęcie technicznym.
 6. Wieszanie na namiocie jakichkolwiek reklam, materiałów promocyjnych, gadżetów i sprzętu technicznego, który obciążyłby lub miał jakikolwiek wpływ na konstrukcję namiotów musi być uzgadniane z wynajmującym
 7. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń wynajmowanego sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów, mebli i sprzętu technicznego udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.
 3. W obrębie wynajętych namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 6 m/sek – dla namiotów lekkich lub 10 m/sek – dla hal namiotowych.
 5. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient wykupuje ubezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt.

PROFESJONALIZM / GWARANCJA

 1. CRAPEX jako firma specjalistyczna zajmująca się zawodowo działalnością obejmującą wynajem namiotów imprezowych wykonuje usługi w sposób profesjonalny i z najwyższą starannością.
 2. CRAPEX gwarantuje dobry stan techniczny i wizualny wynajmowanych namiotów imprezowych, mebli eventowych, wyposażenia i sprzętu technicznego oraz ich prawidłowe działanie w całym okresie wynajmu.
 3. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie wynajętych namiotów i wyposażenia CRAPEX dokłada wszelkich starań aby rozwiązać napotkany problem bez zbędnej zwłoki, w tym zapewnia szybki serwis polegający na naprawie lub wymianie sprzętu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji NON STOP. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących wynajmu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny na numery dyżurne GSM:

605-860-530

Serdecznie zapraszamy!