Zasady wynajmu

W firmie CRAPEX oferujemy wynajem namiotów imprezowych oraz mebli eventowych i wyposażenia technicznego do organizacji imprez. Specjalizujemy się w temacie WYNAJEM NAMIOTÓW WARSZAWA, dlatego działalność prowadzimy głównie na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Na pozostałym obszarze Polski realizujemy wynajem jedynie w przypadku większych zamówień.

 

REGULAMIN WYNAJMU

 

ZASADA PODSTAWOWA

 1. Wynajem namiotów prowadzimy zawsze z transportem i montażem, dzięki czemu nasze namioty imprezowe pozostają w bardzo dobrym stanie, niespotykanym w innych firmach i wypożyczalniach namiotów działających na rynku.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Wynajem namiotów prowadzimy wyłącznie dla celów organizacji imprez, z wyłączeniem zastosowań mogących narazić namioty na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie (np. zadaszanie grilli lub stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy).
 2. Jako wypożyczalnia namiotów usługi wynajmu wykonujemy na podstawie ustaleń pisemnych (korespondencja e-mail lub, przy większych zamówieniach, umowa), a nie na podstawie ustaleń ustnych.
 3. Ubezpieczenie wynajmowanych namiotów nie jest wliczone w cenę ich wynajmu. Wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej leży po stronie klienta (najemcy).

 

OKRES WYNAJMU

 1. Standardowy wynajem namiotów imprezowych obejmuje 1 dobę, z możliwym montażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie.
 2. Każdy kolejny dzień wynajmu stanowi koszt dodatkowy w wysokości 25% wartości wynajmu jednodniowego.

 

CENA WYNAJMU

 1. Cena wypożyczenia namiotów jest uzależniona od wielkości zamówienia, miejsca montażu oraz terminu i okresu wynajmu, dlatego zapytania zawsze wyceniane są indywidualnie  zapytaj o cenę.
 2. W przypadku montażu namiotów i wyposażenia w trudnych warunkach (np. na terenie budowy) doliczany jest koszt dodatkowego serwisu sprzątającego w wysokości min. 10% wartości wynajmu netto.

 

REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Klient dokonuje rezerwacji namiotów i sprzętu do wynajmu w formie pisemnej (emailem lub faksem).
 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest proforma (określająca wartość wynajmu oraz termin płatności), która jest wysyłana do klienta pocztą elektroniczną.
 3. Po sprawdzeniu proformy w zakresie zgodności z ustaleniami, klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez wpłatę 50% zadatku.
 4. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie wynajmu i kończy ważność oferty.
 5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 6. Zmiana zamówienia nie może zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości namiotów i wyposażenia oraz wartości zamówienia; zmiany w zamówieniu należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności namiotów, mebli i wyposażenia do wynajmu.
 7. Zmiana terminu realizacji zamówienia jest uwzględniana w przypadku jej zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemożliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione.
 8. Rezygnacja z zamówienia przez klienta w części lub całości po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy (nie powoduje anulacji zamówienia) i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
 9. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i montażu sprzętu (nie pobieramy kaucji za wynajmowane namioty imprezowe, meble eventowe oraz wyposażenie i sprzęt techniczny).

 

MONTAŻ i DEMONTAŻ

 

 1. Wynajem namiotów imprezowych i wyposażenia (podłoga do namiotów, parkiet taneczny, ogrzewanie, oświetlenie) obejmuje montaż oraz demontaż (na poziomie zero – bez wnoszenia po schodach i przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu).
 2. Wynajem mebli (krzesła, stoły, fotele, sofy, leżaki, meble ogrodowe) i akcesoriów (pokrowce na krzesła, obrusy na stoły, itp.) nie obejmuje montażu i demontażu, które stanowią koszt dodatkowy ustalany przy składaniu zamówienia.
 3. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca dostawy i/lub montażu wynajętego sprzętu w ustalonym wcześniej terminie i czasie.
 4. Montaż wykonujemy według otrzymanych wskazówek/wytycznych. Zmiana miejsca montażu po jego wykonaniu, jako wymagająca wykonania dodatkowych prac, może być niemożliwa (napięty plan montaży).
 5. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych prac (np. wyrównania lub utwardzenia terenu, przenoszenia towarów na odległość pow. 20 metrów, itp.) stanowi dodatkowy koszt dla najemcy (ustalany przy zamówieniu) i w przypadku braku wcześniejszej informacji od klienta oraz napiętego planu montaży w danym dniu, może
  spowodować przełożenie lub anulowanie wynajmu/montażu z winy klienta (najemcy) i rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym.
 6. Montaż namiotów i wyposażenia wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników oraz innych nierówności lub przeszkód). W innym przypadku konieczne są wspólne oględziny miejsca montażu. Montaż na terenie nierównym lub rozmiękłym jest dodatkowo płatny i jako nie zawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia.
 7. Prace wykonywane przez ekipę montażową, w tym m.in. zmiany w ustalonym wcześniej ustawieniu namiotów, kompletacji poszycia oraz konfiguracji wyposażenia są dodatkowo płatne.
 8. Przy dostawie sprzętu do wynajmu i przy jego zwrocie niezbędna jest osoba reprezentująca klienta (najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia i upoważniona do odbioru sprzętu do wynajmu i/lub podpisania protokołu odbioru. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego może spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie jako niemożliwe do weryfikacji nie będą uwzględniane.
 10. Klient (najemca) akceptuje fakt, że montaż namiotów, sprzętu i wyposażenia może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli warunki pogodowe (np. wiatr o sile pow. 30 km/h) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu lub bezpieczne użytkowanie.
 11. Wszelkie przestoje ekipy montażowej powstałe z winy leżącej po stronie wynajmującego lub organizatora stanowią koszt dodatkowy, który wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę przestoju.
 12. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 21:00 do 7:00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie przy zamówieniu.
 13. Opóźnienie w przekazaniu namiotów, sprzętów i wyposażenia z wynajmu (zwrotu) skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy naliczanej za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu z wynajmu.

 

TRANSPORT

 1. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie z naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu.
 2. Koszt transportu na terenie Warszawy jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca transportu oraz całkowitej wielkości zamówienia.
 3. Transport poza Warszawę jest liczony za każdy przejechany kilometr (odległość razy 4 przejazdy) według stawki od 1,8 zł/km (samochód dostawczy do 3,5t).
 4. Transport wewnętrzny rozumiany jako przenoszenie lub przewożenie namiotów i mebli eventowych w obrębie miejsca dowozu (wwożenie na piętro oraz transport do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku), a w przypadku mebli ich rozstawienie i ubranie (np. w pokrowce) stanowią koszt dodatkowy ustalany indywidualnie.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym (nie wymagającym wykonywania serwisu sprzątającego dla jego demontażu).
 2. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.)
 3. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie namiotów eventowych do zadaszenia grilla lub używanie krzeseł tapicerowanych bez zadaszenia.
 4. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów i/lub wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem i ustalonym celem wynajmu sprzęt może być natychmiast zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiązanie umowy z winy klienta).
 5. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz mebli i sprzęcie technicznym.
 6. Wieszanie na namiocie jakichkolwiek reklam, materiałów promocyjnych, gadżetów i sprzętu technicznego, który obciążyłby lub miał jakikolwiek wpływ na konstrukcję namiotów musi być uzgadniane z wynajmującym
 7. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń wynajmowanego sprzętu.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów, mebli i sprzętu technicznego udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.
 3. W obrębie wynajętych namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 6 m/sek – dla namiotów lekkich lub 10 m/sek – dla hal namiotowych.
 5. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient wykupuje ubezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt.

 

PROFESJONALIZM / GWARANCJA

 1. CRAPEX jako firma specjalistyczna zajmująca się zawodowo działalnością obejmującą wynajem namiotów imprezowych wykonuje usługi w sposób profesjonalny i z najwyższą starannością.
 2. CRAPEX gwarantuje dobry stan techniczny i wizualny wynajmowanych namiotów imprezowych, mebli eventowych, wyposażenia i sprzętu technicznego oraz ich prawidłowe działanie w całym okresie wynajmu.
 3. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie wynajętych namiotów i wyposażenia CRAPEX dokłada wszelkich starań aby rozwiązać napotkany problem bez zbędnej zwłoki, w tym zapewnia szybki serwis polegający na naprawie lub wymianie sprzętu.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji NON STOP. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących wynajmu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny na numery dyżurne GSM:

605-860-530

Serdecznie zapraszamy!

Opinie

Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, dlatego prosimy oceń naszą pracę.
Na podstawie dotychczasowych 79 opinii zostaliśmy ocenieni na 5.
Dziękujemy.